Telo za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Telo za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova osnovano je pri Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Čine ga lica koja su upisana na listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, i koja su ispunila sve uslove koje je ministarstvo propisalo da se mogu baviti rešavanjem potrošačkih sporova.

Pored ostalog ova lica moraju imati i važeću dozvolu za posredovanje izdatu od strane Ministarstva Pravde Republike Srbije i moraju biti upisana u registar posrednika za mirno rešavanje sporova pri Ministarstvu Pravde. Takođe tela vansudsko rešavanje potrošačkih sporova moraju da imaju zvanje diplomirani pravnik i moraju da imaju najmanje 2(dve) godine radnog iskustva u građansko pravnoj materiji

Telo je formirano na osnovu Zakona o zaštiti potrošača koji je usvojen u septembru 2021 godine, a koji je između ostalog predvideo da potrošači svoja prava ne moraju ostvarivati samo pokretanjem tužbi i svoja prava zaštititi preko Suda, već sada imaju i alternativni model, mehanizam vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Dva modela su se izdvojila i ona su medijatori i telo za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Da sumiramo: Novim Zakonom o zaštiti potrošača uvodi se poseban postupak koji će sprovoditi posebna tela registrovana na listi tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, pri Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, a koji će postupak vansudskog rešavanja potrošačkih sporova sprovoditi kao posrednici.

Pored uslova koje moraju da zadovolje kako bi dobili dozvolu za posredovanje i postanu medijatori registrovani pri Ministarstvu Pravde, ova lica upisana u listu tela moraju da imaju i završen Pravni fakultet, tačnije imaju zvanje diplomirani pravnik, te da moraju da imaju najmanje 2(dve) godine radnog iskustva u građansko pravnoj materiji.

Još jedna informacija je važna kako bi se napravila razlika, a to je da Tela rešavaju isključivo potrošačke sporove koje fizička lica imaju sa pravnim licima, preduzetnicima i ovi sporovi su uglavnom manjih vrednosti, do 50.000 dinara.

Medijatori mogu rešavati sporove i pravnim i fizičkim licima, pravnim i pravnim licima i u domen njihovog delovanja ulaze svi medijabilni sporovi (potrošački, radni, privedni porodični sporovi itd), koji mogu imati i veoma veliku vrednost spora.

Zakon je predvideo i online opciju, ali spor se može rešavati i neposrednim putem, tačnije direktnim razgovorom strana u postupku. Ministarstvo unutrašnje i spoljne Trgovine Republike Srbije kreiralo je i specijalnu portal platformu (link: digitalnu platformu ) preko koje se veoma lako u nekoliko koraka podnosi predlog od strane potrošača elektronskim putem, a po kreiranju zahteva, nadležno Ministarstvo dodeljuje broj predmeta i prosleđuje zahtev telu koje zatim predmet u rad prosleđuje medijatoru sa liste tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.  Medijator tada uzima predmet u rad i po pravilu rešava predmet po hitnom postupku, a vreme koje ima na raspolaganju, određeno je na maksimalnih 90 dana.

Predmet se može završiti:

– odbačajem (jer dalje vođenje nije svrsishodno),

preporukom o načinu rešavanja potrošačkog spora (koja nije obavezujuća) ili

– konačnim sporazumom koji postignu strane u postupku i medijator. Ovaj sporazum može imati i snagu izvršne isprave, ukoliko sadrži izjavu da poverilac nakon dospelosti potraživanja može pokrenuti izvršni postupak (klauzula izvršnosti), ako sporazum nije realizovan onako kako je dogovoreno.

Ovaj postupak pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova je potpuno besplatan za strane u postupku. U slučaju da strane u postupku žele da angažuju advokate, sudske veštake i ostala treća lica u vezi sa postupkom, one imaju na to pravo, ali te troškove snose same. Ono što je drugačije od medijacije jeste da trgovac mora da pristane da dodje na medijaciju, da se izjasni o predmetu, ali na žalost potrošača, on nije obavezan da postupi onako kako je potrošač zahtevao. Ako se strane u ovoj opcije ne dogovore, mogu da plate direktnu medijaciju po tarifi medijatora ili da pokrenu postupak pred Sudom i strana koja izgubi spor platiće sve troškove na kraju.

Podnošenje zahteva na sajtu Platformi: