Kako je pojam MEDIJACIJA manje poznat širokoj publici, pokušaćemo da vas svrstamo u 90% svetske populacije koji pravne probleme koje imaju rešavaju van Suda, putem medijacije ili posredovanja u mirnom rešavanju sporova, te Vam približimo zanimanje medijatora i sve prednosti koje medijacija nosi.

Šta je to ustvari medijacija? Mnogima je ovaj pojam nejasan i ne razumeju šta tačno medijacija predstavlja. Najjednostavnije rečeno to je postupak mirnog, vansudskog rešavanja sporova između dve strane. Te dve strane dobrovoljno žele da reše sporni odnos mirnim putem, uz pomoć neutralne osobe – medijatora, posrednika koji će im pomoći da postignu sporazum.

Sigurno se pitate zašto da izaberete baš medijaciju umesto sudskog postupka?

Odlazak na sud nikome nije prijatan. Suđenja su iscrpljujuća, troše Vam energiju, vreme i novac. Iz ličnog iskustva Vam mogu reći da postupak medijacije ima brojne prednosti i da će vam umnogome olakšati život.

Medijacija je brža od sudskog postupka – Zakon je ograničio trajanje medijacije na 60 dana, tako da se ne može dogoditi da čekate godinama.

Medijacija je finansijski povoljnija i višestruko jeftinija od sudskog postupka.

Medijacija je neformalan i dobrovoljan postupak  – za razliku od sudskog postupka koji je formalan, ali i prinudan za stranu koja je tužena.

Medijacija je privatan postupak – javnost je isključena.

U medijaciji strane pregovaraju i zajednički dolaze do sporazuma – uz pomoć obučenog medijatora strane pregovaraju u cilju pronalaženja prihvatljivog rešenja za obe. U sudskom postupku sudija donosi odluku, a u medijaciji to čine strane.

Sporovi iz različitih oblasti mogu se rešiti medijacijom. Neki od njih su:
  • Porodični
  • Imovinski
  • Privredni
  • Radni
  • Potrošački, sporovi za naknadu štete, komunalni, kao i drugi sukobi i sporovi u lokalnoj zajednici
  • Sukobi koji nastaju u slučajevima diskriminacije
  • Sporovi u okviru finansijskog sektora, stečajnog i izvršnog postupka, kao i gotovo svi sporovi koji se nalaze ili se mogu naći pred sudovima i upravnim organima.
  • Iz oblasti zaštite životne sredine
  • Kao i svi drugi sporni odnosi.

Medijator je posrednik, lice koje je ovlašćeno od strane Ministarstva Pravde Republike Srbije, koje mu izdaje licencu, dozvolu za rad, te je on spreman formalno i edukativno za vođenje postupka medijacije.

Ono što je bitno naglasiti jeste da medijator ne donosi odluku, već samo posreduje između strana u spornom odnosu, pomažući im da one same donesu odluku koja je njima najprivatljivija. Tokom celog postupka medijator mora biti nepristrasan i nezavisan.

Njegova osnovna uloga je da podstakne strane da pregovaraju na osnovu interesa i potreba i da im pomogne da zajednički dođu do rešenja prihvatljivog za obe strane.

SUDSKI POSTUPAK

MEDIJACIJA

formalan postupak

(na sud morate doći pristojno odeveni, pojaviti se tačno u određeno vreme i bićete formalno saslušani, sve što budete rekli, zapisničar će uvesti u stenografsku formu i na kraju advokati obe strane i Sudija potpisuju formalni zapisnik sa suđenja.)

manje formalan postupak, fleksibilan, u neformalnoj, prijatnoj atmosferi

(medijator će vas dočekati u prijatnoj atmosferi, u vreme koje Vama odgovara, te kroz neformalan razgovor pažljivo saslušati, zajedno ćete sagledati vaše viđenje spora koji je nastao, prezentovaće Vam načela medijacije i pomoći Vam da sami donesete odluku)

za tuženog prinudan postupak

(na Sudski poziv se morate odazvati i pojaviti se morate na sudjenju ili će vas policija na sudjenje sprovesti)

dobrovoljan postupak

(prvo načelo medijacije je dobrovoljnost i obe stranke se na početku upoznaju i sa ovim načelom, te su slobodne da u svakom trenutku napuste medijaciju ako osete da ona nije u njihovom interesu. U praksi se to, barem meni nikada nije dogodilo, jer ljudi vrlo dobro znaju šta je dobro za njih.)

po pravilu javan postupak

(na sudjenje koje eventualno imate, slobodan je ulaz za publiku, ali i za novinare, paparace i tragaoce eksluzivne parnice od koje se može napraviti dobra priča za novine, bez Vašeg odobrenja naravno)

privatan i poverljiv postupak

(načelo privatnosti jedno je od važnijih načela medijacije gde je javnost isključena i samo stranke u postupku mogu biti na medijaciji, eventualno i njihovi advokati)

izvode se dokazi

(na Sudu se izvode dokazi i Sudija na osnovu njih i na osnovu svog znanja i iskustva donosi presudu.)

pregovara se

(na medijaciji nema presude, stranke su one koje same donose rešenje sporne situacije i odlučuju same o dogovoru. Ali ono što dogovore, kada se stavi u formu sporazuma i overi kod javnog beležnika-notara, ima istu pravnu snagu kao i presuda koju donese Sudija)

Sudija se fokusira na tačke u vezi sa kojima se stranke ne slažu

Medijator se fokusira na tačke u vezi sa kojima se stranke slažu

Sudija upravlja postupkom

strane same upravljaju postupkom, u dogovoru sa medijatorom koji im pomaže i usmerava komunikaciju na rešenje sporne situacije

Na Sudu se donosi presuda

Na Medijaciji se zaključuje sporazum koje su stranke same formulisale i dogovorile

Proces na Sudu je veoma dugotrajan (nepredvidivo dugotrajan i može trajati čak 10 i više godina)

Proces medijacije je veoma brz i maksimalno vreme za koje se medijacija mora završiti je 60 dana. (odlaganja izmedju sudjenja na Sudu mogu biti značajno duža od ovog perioda)

(nepredvidivo) skup postupak

Svaki podnesak i izlazak advokata naplaćuje se po advokatskoj tarifi, pa kada se on stavi u odnos sa velikim brojem izlazaka, kada se dodaju skupe Sudske takse i različita veštačenja, proces na Sudu možemo reči da je veoma veoma skup

jeftin postupak

Samo uporedite tarifu medijatora i tarifu advokata i sve će Vam biti jasno. Najmanja medijacija košta 7500,00 dinara i to svaka od strana u postupku po pravilu plaća pola iznosa tačnije:
3.750,00 dinara

Jedna ili obe strane mogu ostati nezadovoljne

Rešenje je obostrano prihvatljivo

I obe strane idu zadovoljne kući jer niko nije izgubio i svi su dobili, a ono što je najvažnije idu kući pomireni, dok posle sudjenja jedna strana po pravilu uvek idu tužna kući

Žalba po pravilu odlaže izvršenje

Sporazum može odmah imati svojstvo izvršne isprave, kao pravosnažna sudska odluka

Parnični postupak je po pravilu praćen i postupkom prinudnog izvršenja, tj. dodatnim odlaganjem i troškovima suda i izvršitelja

Nakon postizanja sporazuma, strane po pravilu dobrovoljno izvrše sporazum